Strona główna Nabory wniosków

Nabory wniosków

NABÓR WNIOSKÓW NR 5/2022 W RAMACH REALIZACJI LSR

Data publikacji 30.12.2022

 

Ogłoszenie nr 5/2022 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

 

I. Zakres tematyczny operacji:

1. Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej gospodarstw rybackich,

2. Inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb pochodzących z lokalnych hodowli,

3. Inwestycje podnoszące wartość produkcji w sektorze rybackim w tym projekty innowacyjne.

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym I.1 „Podnoszenie jakości i wartości produktów sektora rybackiego na obszarze LGR” realizującym cel ogólny I. „Rozwój rybackiej działalności gospodarczej i podnoszenie wartości jej produktów, w tym propagowanie innowacji i różnicowania działalności  w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim opartej na wykorzystaniu zasobów  i potencjału gospodarstw rybackich z obszaru akwakultury LGR”.

Działania te wpisują się w § 4 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 52 200,03 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 16 stycznia 2023 r. do 30 stycznia 2023 r. w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 30 stycznia 2023 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

ul. M. Reja 7, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów i do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta, a w przypadku beneficjentów wskazanych w §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435 z późniejszymi zmianami) do kwoty 400 000,00 zł.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Złożony wniosek musi być zgodny z:

a) Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c) Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

d) „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,

e) „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”.

3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

5. Operacja musi gwarantować osiągnięcie zakładanych w „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” wskaźników rezultatu tj. - liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy w tym również miejsc pracy sezonowej - co najmniej 1 miejsce pracy dla operacji.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie.

2. Biznes plan uproszczony.

3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX. Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

1. „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowana przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostępna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie  www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. M. Reja 7, w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: , www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

Wymagane dokumenty do pobrania:

Formularz wniosku o dofinansowanie - Wod 4.2/6/z

Instrukcja  wypełniania wniosku o dofinansowanie

Biznes Plan uproszczony

Oświadczenie małżonka beneficjenta

Oświadczenie współwłaściciela

 

Wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami

Wzór wniosku o płatność z załącznikami

 

Lokalna Strategia Rozwoju

Lista podmiotów, które na etapie prac nad LSR zgłosiły propozycje operacji

Procedura wyboru i oceny operacji 

Karta oceny wstępnej 

Lokalne kryteria wyboru operacji

 

NABÓR WNIOSKÓW NR 6/2022 W RAMACH REALIZACJI LSR

Data publikacji 30.12.2022

 

 

Ogłoszenie nr 6/2022 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

 

I. Zakres tematyczny operacji:

1. Inwestycje przyczyniające się do poszerzania działalności gospodarstw rybackich o nowe formy usług lub produkcji nie związanych z działalnością rybacką

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym II.2 „Dywersyfikacja źródeł dochodów sektora rybackiego w obszarach nie związanych  z podstawową działalnością rybacką” realizującym cel ogólny II. „Rozwój działalności społeczno- gospodarczej opartej na potencjale naturalnym i środowiskowym  obszaru LGR, uwzględniającej zrównoważony rozwój i działania zapobiegające zmianom w klimacie”.

Działania te wpisują się w § 5 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 106 378,06 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 16 stycznia 2023 r. do 30 stycznia 2023 r. w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 30 stycznia 2023 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

ul. M. Reja 7, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów i do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta, a w przypadku beneficjentów wskazanych w §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435 z późniejszymi zmianami) do kwoty 400 000,00 zł.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Złożony wniosek musi być zgodny z:

a) Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c) Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

d) „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,

e) „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”.

3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

5. Operacja musi gwarantować osiągnięcie zakładanych w „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” wskaźników rezultatu tj. - liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy w tym również miejsc pracy sezonowej - co najmniej 1 miejsce pracy dla operacji.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie.

2. Biznes plan uproszczony.

3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX. Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

1. „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowana przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostępna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.plw zakładce „Strategia LGR”.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.plw zakładce „Nabory wniosków”.

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.plw zakładce „Nabory wniosków”.

2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. M. Reja 7, w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail:, www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

Wymagane dokumenty do pobrania:

Formularz wniosku o dofinansowanie - Wod 4.2/6/z

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Biznes Plan uproszczony

Oświadczenie małżonka beneficjenta

Oświadczenie współwłaściciela

 

Wzór umowy o dofinansowanie z załącznikami

Wzór wniosku o płatność z załącznikami

 

Lokalna Strategia Rozwoju

Lista podmiotów, które na etapie prac nad LSR zgłosiły propozycje operacji

Procedura wyboru i oceny operacji 

Karta oceny wstępnej 

Lokalne kryteria wyboru operacji

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2022 W RAMACH REALIZACJI LSR

Data publikacji 10.01.2022

 

Ogłoszenie nr 1/2022 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

 

I. Zakres tematyczny operacji:

1. Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej gospodarstw rybackich,

2. Inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb pochodzących z lokalnych hodowli,

3. Inwestycje podnoszące wartość produkcji w sektorze rybackim w tym projekty innowacyjne.

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym I.1 „Podnoszenie jakości i wartości produktów sektora rybackiego na obszarze LGR” realizującym cel ogólny I. „Rozwój rybackiej działalności gospodarczej i podnoszenie wartości jej produktów, w tym propagowanie innowacji i różnicowania działalności  w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim opartej na wykorzystaniu zasobów  i potencjału gospodarstw rybackich z obszaru akwakultury LGR”.

Działania te wpisują się w § 4 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 100 000,00 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 7 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 28 lutego 2022 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

ul. M. Reja 7, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów i do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta, a w przypadku beneficjentów wskazanych w §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435 z późniejszymi zmianami) do kwoty 400 000,00 zł.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Złożony wniosek musi być zgodny z:

a) Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c) Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

d) „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,

e) „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”.

3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

5. Operacja musi gwarantować osiągnięcie zakładanych w „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” wskaźników rezultatu tj. - liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy w tym również miejsc pracy sezonowej - co najmniej 1 miejsce pracy dla operacji.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie.

2. Biznes plan uproszczony.

3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX. Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

1. „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowana przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostępna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.plw zakładce „Strategia LGR”.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie  www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. M. Reja 7  w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail:  , www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

Wymagane dokumenty do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych

 

Lokalna Strategia Rozwoju

Lista podmiotów, które na etapie prac nad LSR zgłosiły propozycje operacji

Procedura wyboru i oceny operacji 

Karta oceny wstępnej 

Lokalne kryteria wyboru operacji 

NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2022 W RAMACH REALIZACJI LSR

Data publikacji 10.01.2022

 

Ogłoszenie nr 2/2022 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY)

 

I. Zakres tematyczny operacji:

1. Inwestycje przyczyniające się do zwiększenia wykorzystania potencjału wodnego obszaru LGR, w tym szczególnie w obszarze rekreacji i turystyki oraz usług melioracyjnych,

2. Inwestycje przyczyniające się do poszerzania działalności gospodarstw rybackich o nowe formy usług lub produkcji nie związanych z działalnością rybacką.

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym II.1 „Rozwój działalności gospodarczej, uwzględniający zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego w tym działania na rzecz ochrony klimatu, wykorzystujący zasoby wodne i pozostały potencjał obszaru LGR” realizującym cel ogólny II. „Rozwój działalności społeczno-gospodarczej opartej na potencjale naturalnym i środowiskowym  obszaru LGR, uwzględniającej zrównoważony rozwój i działania zapobiegające zmianom w klimacie”.

Działania te wpisują się w § 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 212 694,00 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 7 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 28 lutego 2022 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

ul. M. Reja 7, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów i do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta, a w przypadku beneficjentów wskazanych w §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435 z późniejszymi zmianami) do kwoty 400 000,00 zł.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Złożony wniosek musi być zgodny z:

a) Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c) Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

d) „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,

e) „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”.

3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

5. Operacja musi gwarantować osiągnięcie zakładanych w „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” wskaźników rezultatu tj. - liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy w tym również miejsc pracy sezonowej – co najmniej 1 miejsce pracy.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie.

2. Biznes plan uproszczony.

3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX. Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

1. „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowana przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostępna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.plw zakładce „Strategia LGR”.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, M. Reja 7 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail:  www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

Wymagane dokumenty do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych

 

Lokalna Strategia Rozwoju

Lista podmiotów, które na etapie prac nad LSR zgłosiły propozycje operacji

Procedura wyboru i oceny operacji 

Karta oceny wstępnej 

Lokalne kryteria wyboru operacji

 

NABÓR WNIOSKÓW NR 3/2022 W RAMACH REALIZACJI LSR

Data publikacji 10.01.2022

 

Ogłoszenie nr 3/2022 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY)

 

I. Zakres tematyczny operacji:

1. Operacje przyczyniające się do lepszego zachowania i lepszego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru.

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym III.2 Wykorzystanie szeroko rozumianych zasobów naturalnych, przyrodniczych oraz turystyczno-rekreacyjnych w rozwoju obszaru LGR” realizującym cel ogólny III. „Wzrost  znaczenia zasobów przyrodniczych wykorzystywanych na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju  obszaru LGR przy jednoczesnym ich zachowaniu i ochronie”.

Działania te wpisują się w § 7 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 496 289,00 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 7 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 28 lutego 2022 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

ul. M. Reja 7, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów oraz do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Złożony wniosek musi być zgodny z:

a) Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c) Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

d) „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,

e) „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”.

3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie.

2. Biznes plan uproszczony.

3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX. Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

1. „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowana przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostępna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, M. Reja 7 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail:   www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

Wymagane dokumenty do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych

 

Lokalna Strategia Rozwoju

Lista podmiotów, które na etapie prac nad LSR zgłosiły propozycje operacji

Procedura wyboru i oceny operacji 

Karta oceny wstępnej 

Lokalne kryteria wyboru operacji 

 

NABÓR WNIOSKÓW NR 4/2022 W RAMACH REALIZACJI LSR

Data publikacji 10.01.2022

 

Ogłoszenie nr 4/2022 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY)

 

I. Zakres tematyczny operacji:

1. Tworzenie i rozwijanie narzędzi zwiększających zaangażowanie podmiotów rybackich w działania na rzecz rozwoju obszaru LGR,

2. Działania aktywizujące lokalne społeczności oraz podmioty sektora rybackiego,

3. Projekty szkoleniowe adresowane do przedstawicieli sektora rybackiego, lokalnych liderów i społeczności lokalnych.

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym IV.2. „Działania ukierunkowane na edukację, podnoszenie kompetencji i aktywizację społeczności lokalnych, szczególnie z uwzględnieniem potrzeb grup defaworyzowanych w tym zakresie”realizującym cel ogólny IV. „Tworzenie i wsparcie istniejącego kapitału społecznego i gospodarczego  na obszarze LGR z wykorzystaniem lokalnych zasobów akwakultury i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa”.

Działania te wpisują się w § 7 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 50 000,00 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 7 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 28 lutego 2022 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

ul. M. Reja 7, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów oraz do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Złożony wniosek musi być zgodny z:

a) Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c) Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

d) „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,

e) „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”.

3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

5. Operacja musi gwarantować osiągnięcie zakładanych w „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” wskaźników rezultatu tj. - Liczba uczestników działań edukacyjnych – min. 400 osób.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie.

2. Biznes plan uproszczony.

3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX. Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

1. „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowana przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostępna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.plw zakładce „Strategia LGR”.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, M. Reja 7 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

Wymagane dokumenty do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych

 

Lokalna Strategia Rozwoju

Lista podmiotów, które na etapie prac nad LSR zgłosiły propozycje operacji

Procedura wyboru i oceny operacji 

Karta oceny wstępnej 

Lokalne kryteria wyboru operacji 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

NABÓR WNIOSKÓW NR 5/2021 W RAMACH REALIZACJI LSR

Data publikacji 06.08.2021

 

Ogłoszenie nr 5/2021 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

 

I. Zakres tematyczny operacji:

1. Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej gospodarstw rybackich,

2. Inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb pochodzących z lokalnych hodowli,

3. Inwestycje podnoszące wartość produkcji w sektorze rybackim w tym projekty innowacyjne.

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym I.1 „Podnoszenie jakości i wartości produktów sektora rybackiego na obszarze LGR” realizującym cel ogólny I. „Rozwój rybackiej działalności gospodarczej i podnoszenie wartości jej produktów, w tym propagowanie innowacji i różnicowania działalności  w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim opartej na wykorzystaniu zasobów   i potencjału gospodarstw rybackich z obszaru akwakultury LGR”.

Działania te wpisują się w § 4 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 241 046,00 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 23 sierpnia 2021 r. do 6 września 2021 r. w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 6 września 2021 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

ul. M. Reja 7, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów i do 300 000 zł na jednego beneficjenta, a w przypadku beneficjentów wskazanych w §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435 z późniejszymi zmianami) do kwoty 400 000,00 zł.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Złożony wniosek musi być zgodny z:

a) Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c) Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

d) „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

e) „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”.

3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

5. Operacja musi gwarantować osiągnięcie zakładanych w „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” wskaźników rezultatu tj. - liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy w tym również miejsc pracy sezonowej - co najmniej 1 miejsce pracy dla operacji.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie.

2. Biznes plan uproszczony.

3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX. Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

1. „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowana przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostępna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. M. Reja 7 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

Wymagane dokumenty do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych

 

Lokalna Strategia Rozwoju 

Lista podmiotów, które na etapie prac nad LSR zgłosiły propozycje operacji

Procedura wyboru i oceny operacji 

Karta oceny wstępnej 

Lokalne kryteria wyboru operacji 


 

NABÓR WNIOSKÓW NR 6/2021 W RAMACH REALIZACJI LSR

Data publikacji 06.08.2021

Ogłoszenie nr 6/2021 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

 

I. Zakres tematyczny operacji:

1. Operacje przyczyniające się do lepszego zachowania i lepszego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru.

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym III.2 „Wykorzystanie szeroko rozumianych zasobów naturalnych, przyrodniczych oraz turystyczno-rekreacyjnych w rozwoju obszaru LGR” realizującym cel ogólny III. „Wzrost  znaczenia zasobów przyrodniczych wykorzystywanych na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju  obszaru LGR przy jednoczesnym ich zachowaniu i ochronie”.

Działania te wpisują się w § 7 ust. 1 lit. a-b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 28 194,00 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 23 sierpnia 2021 r. do 6 września 2021 r.  w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 6 sierpnia 2021 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”
ul. M. Reja 7, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów oraz do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Złożony wniosek musi być zgodny z:

a) Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c) Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

d) „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

e) „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”,

3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie.

2. Biznes plan uproszczony.

3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX. Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

1. „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowana przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostępna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje w sprawie wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. M. Reja 7 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

Wymagane dokumenty do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych

 

Lokalna Strategia Rozwoju 

Lista podmiotów, które na etapie prac nad LSR zgłosiły propozycje operacji

Procedura wyboru i oceny operacji 

Karta oceny wstępnej 

Lokalne kryteria wyboru operacji 


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

 

NABÓR WNIOSKÓW NR 1/2021 W RAMACH REALIZACJI LSR

Data publikacji 22.04.2021

 

Ogłoszenie nr 1/2021 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

 

I. Zakres tematyczny operacji:

1. Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej gospodarstw rybackich,

2. Inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb pochodzących z lokalnych hodowli,

3. Inwestycje podnoszące wartość produkcji w sektorze rybackim w tym projekty innowacyjne.

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym I.1 „Podnoszenie jakości i wartości produktów sektora rybackiego na obszarze LGR” realizującym cel ogólny I. „Rozwój rybackiej działalności gospodarczej i podnoszenie wartości jej produktów, w tym propagowanie innowacji i różnicowania działalności  w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim opartej na wykorzystaniu zasobów   i potencjału gospodarstw rybackich z obszaru akwakultury LGR”.

Działania te wpisują się w § 4 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 399 965,22 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 10 maja 2021 r. do 24 maja 2021 r. w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 24 maja 2021 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

ul. M. Reja 7, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów i do 300 000 zł na jednego beneficjenta, a w przypadku beneficjentów wskazanych w §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435 z późniejszymi zmianami) do kwoty 400 000,00 zł.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Złożony wniosek musi być zgodny z:

a) Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c) Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

d) „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,

e) „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”.

3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

5. Operacja musi gwarantować osiągnięcie zakładanych w „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” wskaźników rezultatu tj. - liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy w tym również miejsc pracy sezonowej - co najmniej 1 miejsce pracy dla operacji.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie.

2. Biznes plan uproszczony.

3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX. Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

1. „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowana przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostępna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie http://www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie http:// www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. M. Reja 7 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: http://biuro@lgr-puszczysandomierskiej.plhttp://www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

Wymagane dokumenty do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych

 

Lokalna Strategia Rozwoju 

Lista podmiotów, które na etapie prac nad LSR zgłosiły propozycje operacji

Procedura wyboru i oceny operacji 

Karta oceny wstępnej 

Lokalne kryteria wyboru operacji 

 

 

NABÓR WNIOSKÓW NR 2/2021 W RAMACH REALIZACJI LSR

Data publikacji 22.04.2021

 

Ogłoszenie nr 2/2021 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

 

I. Zakres tematyczny operacji:

1. Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej gospodarstw rybackich,

2. Inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb pochodzących z lokalnych hodowli,

3. Inwestycje podnoszące wartość produkcji w sektorze rybackim w tym projekty innowacyjne,

4. Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw.

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym I.2 „Wsparcie działań gospodarczych w sektorze rybackim obszaru LGR, ukierunkowanych na powstawanie nowych miejsc pracy oraz utrzymanie już istniejących, szczególnie tych, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania i angażują grupy defaworyzowane” realizującym cel ogólny I. „Rozwój rybackiej działalności gospodarczej i podnoszenie wartości jej produktów, w tym propagowanie innowacji i różnicowania działalności  w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim opartej na wykorzystaniu zasobów   i potencjału gospodarstw rybackich z obszaru akwakultury LGR”.

Działania te wpisują się w § 4 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 200 000,00 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 10 maja 2021 r. do 24 maja 2021 r. w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 24 maja 2021 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”
ul. M. Reja 7, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów i do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta, a w przypadku beneficjentów wskazanych w §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435 z późniejszymi zmianami) do kwoty 400 000,00 zł.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Złożony wniosek musi być zgodny z:

a) Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c) Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

d) „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,

e) „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”.

3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

5. Operacja musi gwarantować osiągnięcie zakładanych w „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” wskaźników rezultatu tj. - liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy w tym również miejsc pracy sezonowej:

a) dla operacji o wnioskowanej wartości dofinansowania do 100 000 zł - co najmniej 1 miejsce pracy,

b) dla operacji o wnioskowanej wartości dofinansowania powyżej 100 000 zł - co najmniej 2 miejsca pracy.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie.

2. Biznes plan uproszczony.

3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX. Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

1. „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowana przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostępna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. M. Reja 7 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

Wymagane dokumenty do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych

 

Lokalna Strategia Rozwoju 

Lista podmiotów, które na etapie prac nad LSR zgłosiły propozycje operacji

Procedura wyboru i oceny operacji 

Karta oceny wstępnej 

Lokalne kryteria wyboru operacji 

 

 

NABÓR WNIOSKÓW NR 3/2021 W RAMACH REALIZACJI LSR

Data publikacji 22.04.2021

 

Ogłoszenie nr 3/2021 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

 

I. Zakres tematyczny operacji:

1. Inwestycje przyczyniające się do zwiększenia wykorzystania potencjału wodnego obszaru LGR, w tym szczególnie w obszarze rekreacji i turystyki oraz usług melioracyjnych,

2. Inwestycje przyczyniające się do poszerzania działalności gospodarstw rybackich o nowe formy usług lub produkcji nie związanych z działalnością rybacką.

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym II.1 „Rozwój działalności gospodarczej, uwzględniający zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego w tym działania na rzecz ochrony klimatu, wykorzystujący zasoby wodne i pozostały potencjał obszaru LGR” realizującym cel ogólny II. „Rozwój działalności społeczno- gospodarczej opartej na potencjale naturalnym i środowiskowym  obszaru LGR, uwzględniającej zrównoważony rozwój i działania zapobiegające zmianom w klimacie”.

Działania te wpisują się w § 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 121 401,78 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 10 maja 2021 r. do 24 maja 2021 r. w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 24 maja 2021 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”
ul. M. Reja 7, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów i do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta, a w przypadku beneficjentów wskazanych w §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435 z późniejszymi zmianami) do kwoty 400 000,00 zł.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Złożony wniosek musi być zgodny z:

a) Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c) Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

d) „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,

e) „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”.

3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

5. Operacja musi gwarantować osiągnięcie zakładanych w „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” wskaźników rezultatu tj. - liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy w tym również miejsc pracy sezonowej – co najmniej 1 miejsce pracy.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie.

2. Biznes plan uproszczony.

3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX. Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

1. „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowana przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostępna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. M. Reja 7 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

Wymagane dokumenty do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych

 

Lokalna Strategia Rozwoju 

Lista podmiotów, które na etapie prac nad LSR zgłosiły propozycje operacji

Procedura wyboru i oceny operacji 

Karta oceny wstępnej 

Lokalne kryteria wyboru operacji 

 

 

NABÓR WNIOSKÓW NR 4/2021 W RAMACH REALIZACJI LSR

 

Data publikacji: 22.04.2021 

 

Ogłoszenie nr 4/2021 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

 

I. Zakres tematyczny operacji:

1. Operacje przyczyniające się do lepszego zachowania i lepszego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru.

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym III.2 „Wykorzystanie szeroko rozumianych zasobów naturalnych, przyrodniczych oraz turystyczno-rekreacyjnych w rozwoju obszaru LGR” realizującym cel ogólny III. „Wzrost  znaczenia zasobów przyrodniczych wykorzystywanych na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju  obszaru LGR przy jednoczesnym ich zachowaniu i ochronie”.

Działania te wpisują się w § 7 ust. 1 lit. a-b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 146 955,00 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 10 maja 2021 r. do 24 maja 2021 r. w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 24 maja 2021 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”
ul. M. Reja 7, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów oraz do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Złożony wniosek musi być zgodny z:

a) Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c) Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

d) „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,

e) „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”,

3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie.

2. Biznes plan uproszczony.

3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX. Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

1. „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowana przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostępna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje w sprawie wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. M. Reja 7 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

Wymagane dokumenty do pobrania:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych

 

Lokalna Strategia Rozwoju 

Lista podmiotów, które na etapie prac nad LSR zgłosiły propozycje operacji

Procedura wyboru i oceny operacji 

Karta oceny wstępnej 

Lokalne kryteria wyboru operacji 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Nabór wniosków nr 1/2019 w ramach realizacji LSR

Data publikacji 30.12.2019 

 

Ogłoszenie nr 1/2019 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

 

I. Zakres tematyczny operacji:

1. Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej gospodarstw rybackich,

2. Inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb pochodzących z lokalnych hodowli,

3. Inwestycje podnoszące wartość produkcji w sektorze rybackim w tym projekty innowacyjne.

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym I.1 „Podnoszenie jakości i wartości produktów sektora rybackiego na obszarze LGR” realizującym cel ogólny I. „Rozwój rybackiej działalności gospodarczej i podnoszenie wartości jej produktów, w tym propagowanie innowacji i różnicowania działalności  w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim opartej na wykorzystaniu zasobów   i potencjału gospodarstw rybackich z obszaru akwakultury LGR”.

Działania te wpisują się w § 4 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 161 795,22 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 27 stycznia 2020 do 7 marca 2020 w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 7 marca 2020 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

ul. Słowackiego 1a, lokal nr 16, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów i do 300 000 zł na jednego beneficjenta, a w przypadku beneficjentów wskazanych w §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435 z późniejszymi zmianami) do kwoty 400 000,00 zł.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Złożony wniosek musi być zgodny z:

a) Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c) Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

d) „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

e) „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”.

3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

5. Operacja musi gwarantować osiągnięcie zakładanych w „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” wskaźników rezultatu tj. - liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy w tym również miejsc pracy sezonowej - co najmniej 1 miejsce pracy dla operacji.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie.

2. Biznes plan uproszczony.

3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX. Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

1. „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowana przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostepna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1 a lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: , www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

Lista podmiotów, które na etapie prac nad LSR zgłosiły propozycje operacji

Lokalna Strategia Rozwoju 

Procedura wyboru i oceny operacji 

Karta oceny wstępnej 

Lokalne kryteria wyboru operacji 

 

Nabór wniosków nr 2/2019 w ramach realizacji LSR

Data publikacji 30.12.2019

 

Ogłoszenie nr 2/2019 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

 

I. Zakres tematyczny operacji:

1. Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej gospodarstw rybackich,

2. Inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb pochodzących z lokalnych hodowli,

3. Inwestycje podnoszące wartość produkcji w sektorze rybackim w tym projekty innowacyjne,

4. Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw.

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym I.2 „Wsparcie działań gospodarczych w sektorze rybackim obszaru LGR, ukierunkowanych na powstawanie nowych miejsc pracy oraz utrzymanie już istniejących, szczególnie tych, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania i angażują grupy defaworyzowane” realizującym cel ogólny I. „Rozwój rybackiej działalności gospodarczej i podnoszenie wartości jej produktów, w tym propagowanie innowacji i różnicowania działalności  w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim opartej na wykorzystaniu zasobów   i potencjału gospodarstw rybackich z obszaru akwakultury LGR”.

Działania te wpisują się w § 4 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 200 000,00 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 27 stycznia 2020 do 7 marca 2020 w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 7 marca 2020 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”
ul. Słowackiego 1a, lokal nr 16, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów i do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta, a w przypadku beneficjentów wskazanych w §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435 z późniejszymi zmianami) do kwoty 400 000,00 zł.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Złożony wniosek musi być zgodny z:

a) Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c) Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

d) „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,

e) „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”.

3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435)

5. Operacja musi gwarantować osiągnięcie zakładanych w „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” wskaźników rezultatu tj. - liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy w tym również miejsc pracy sezonowej –

a) dla operacji o wnioskowanej wartości dofinansowania do 100 000 zł - co najmniej 1 miejsce pracy,

b) dla operacji o wnioskowanej wartości dofinansowania powyżej 100 000 zł - co najmniej 2 miejsca pracy.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie.

2. Biznes plan uproszczony.

3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX. Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

1. „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowana przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostepna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1 a lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: , www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

Lista podmiotów, które na etapie prac nad LSR zgłosiły propozycje operacji

Lokalna Strategia Rozwoju 

Procedura wyboru i oceny operacji 

Karta oceny wstępnej 

Lokalne kryteria wyboru operacji 

 

Nabór wniosków nr 3/2019 w ramach realizacji LSR

Data publikacji 30.12.2019

 

Ogłoszenie nr 3/2019 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY)

 

I. Zakres tematyczny operacji:

1. Inwestycje przyczyniające się do zwiększenia wykorzystania potencjału wodnego obszaru LGR, w tym szczególnie w obszarze rekreacji i turystyki oraz usług melioracyjnych,

2. Inwestycje przyczyniające się do poszerzania działalności gospodarstw rybackich o nowe formy usług lub produkcji nie związanych z działalnością rybacką,

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym II.1 „Rozwój działalności gospodarczej, uwzględniający zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego w tym działania na rzecz ochrony klimatu, wykorzystujący zasoby wodne i pozostały potencjał obszaru LGR” realizującym cel ogólny II. „Rozwój działalności społeczno- gospodarczej opartej na potencjale naturalnym i środowiskowym  obszaru LGR, uwzględniającej zrównoważony rozwój i działania zapobiegające zmianom w klimacie”.

Działania te wpisują się w § 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 301 401,78 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 27 stycznia 2020 do 7 marca 2020 w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 7 marca 2020 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”
ul. Słowackiego 1a, lokal nr 16, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów i do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta, a w przypadku beneficjentów wskazanych w §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435 z późniejszymi zmianami) do kwoty 400 000,00 zł.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Złożony wniosek musi być zgodny z:

a) Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c) Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

d) „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,

e) „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”.

3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

5. Operacja musi gwarantować osiągnięcie zakładanych w „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” wskaźników rezultatu tj. - liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy w tym również miejsc pracy sezonowej –

a) dla operacji o wnioskowanej wartości dofinansowania do 100 000,00 zł - co najmniej 1 miejsce pracy,

b) dla operacji o wnioskowanej wartości dofinansowania od 100 000,01 do 200 000 zł - co najmniej 2 miejsca pracy,

c) dla operacji o wnioskowanej wartości dofinansowania powyżej 200 000,00 zł - co najmniej 3 miejsca pracy.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie.

2. Biznes plan uproszczony.

3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX. Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

1. „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowana przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostepna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1 a lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: , www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

Lista podmiotów, które na etapie prac nad LSR zgłosiły propozycje operacji

Lokalna Strategia Rozwoju 

Procedura wyboru i oceny operacji 

Karta oceny wstępnej 

Lokalne kryteria wyboru operacji 

 

Nabór wniosków nr 4/2019 w ramach realizacji LSR

Data publikacji 30.12.2019

 

Ogłoszenie nr 4/2019 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

 

I. Zakres tematyczny operacji:

1. Operacje przyczyniające się do lepszego zachowania i lepszego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru.

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym III.2 „Wykorzystanie szeroko rozumianych zasobów naturalnych, przyrodniczych oraz turystyczno-rekreacyjnych w rozwoju obszaru LGR” realizującym cel ogólny III. „Wzrost  znaczenia zasobów przyrodniczych wykorzystywanych na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju  obszaru LGR przy jednoczesnym ich zachowaniu i ochronie”.

Działania te wpisują się w § 7 ust. 1 lit. a-b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 306 722,00 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 27 stycznia 2020 do 7 marca 2020 w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 7 marca 2020 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”
ul. Słowackiego 1a, lokal nr 16, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów oraz do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Złożony wniosek musi być zgodny z:

a) Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c) Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

d) „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

e) „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”,

3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie.

2. Biznes plan uproszczony.

3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX. Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

1. „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowana przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostepna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje w sprawie wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1 a lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: , www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

Lista podmiotów, które na etapie prac nad LSR zgłosiły propozycje operacji

Lokalna Strategia Rozwoju 

Procedura wyboru i oceny operacji 

Karta oceny wstępnej 

Lokalne kryteria wyboru operacji 

 

Nabór wniosków nr 5/2019 w ramach realizacji LSR

Data publikacji 30.12.2019

 

Ogłoszenia nr 5/2019 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY)

 

I. Zakres tematyczny operacji:

1. Tworzenie i rozwijanie narzędzi zwiększających zaangażowanie podmiotów rybackich w działania na rzecz rozwoju obszaru LGR,

2. Działania aktywizujące lokalne społeczności oraz podmioty sektora rybackiego,

3. Projekty szkoleniowe adresowane do przedstawicieli sektora rybackiego, lokalnych liderów i społeczności lokalnych.

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym IV.2 „Działania ukierunkowane na edukację, podnoszenie kompetencji i aktywizację społeczności lokalnych, szczególnie z uwzględnieniem potrzeb grup defaworyzowanych w tym zakresie” realizującym cel ogólny IV. „Tworzenie i wsparcie istniejącego kapitału społecznego i gospodarczego  na obszarze LGR z wykorzystaniem lokalnych zasobów akwakultury i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa”.

Działania te wpisują się w § 7 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 50 000,00 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 27 stycznia 2020 do 7 marca 2020 w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 7 marca 2020 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

ul. Słowackiego 1a, lokal nr 16, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów oraz do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Złożony wniosek musi być zgodny z:

a) Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c) Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

d) „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,

e) „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”.

3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

5. Operacja musi gwarantować osiągnięcie zakładanych w „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” wskaźników rezultatu tj. - Liczba uczestników działań edukacyjnych – min. 400 osób.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie.

2. Biznes plan uproszczony.

3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX. Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

1. „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowana przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostepna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1 a lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: , www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

Lista podmiotów, które na etapie prac nad LSR zgłosiły propozycje operacji

Lokalna Strategia Rozwoju 

Procedura wyboru i oceny operacji 

Karta oceny wstępnej 

Lokalne kryteria wyboru operacji 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

Nabór wniosków nr 3/2018 w ramach realizacji LSR

 

Data publikacji 31.12.2018

 

Ogłoszenie nr 3/2018 o naborze wniosków o dofinansowanie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

 

I. Zakres tematyczny operacji:

 1. Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej gospodarstw rybackich.
 2. Inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb pochodzących z lokalnych hodowli.
 3. Inwestycje podnoszące wartość produkcji w sektorze rybackim w tym projekty innowacyjne.

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym I.1 „Podnoszenie jakości i wartości produktów sektora rybackiego na obszarze LGR” realizującym cel ogólny I. „Rozwój rybackiej działalności gospodarczej i podnoszenie wartości jej produktów, w tym propagowanie innowacji i różnicowania działalności  w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim opartej na wykorzystaniu zasobów i potencjału gospodarstw rybackich z obszaru LGR”. 

Działania te wpisują się w § 4 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 243 552,22 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 14 styczeń 2019 do 12 luty 2019 w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00 .Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 12 luty 2019 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,

ul. Słowackiego 1a, lokal nr 16, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

 1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.
 2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.
 3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

 1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów i do 243 552,22 zł na jednego beneficjenta.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Złożony wniosek musi być zgodny z:
  1. Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,
  2. Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,
  3. Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,
  4. „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,
  5. „Kartą oceny wstępnej” i „Lokalnymi kryteriami wyboru operacji”.
 3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.
 4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. Formularz wniosku o dofinansowanie.
 2. Biznes plan uproszczony.
 3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX.Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

 1. „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostepna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”.
 2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

 1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.
 2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1 a lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: , www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

Nabór wniosków nr 2/2018 w ramach realizacji LSR

Data publikacji: 24.09.2018

 

Ogłoszenie nr 2/2018 o naborze wniosków o dofinansowanie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY)

I. Zakres tematyczny operacji:

 1.  Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej gospodarstw rybackich,
 2.  Inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb pochodzących z lokalnych hodowli,
 3.  Inwestycje podnoszące wartość produkcji w sektorze rybackim w tym projekty innowacyjne,
 4.  Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw.

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym I.2 „Wsparcie działań gospodarczych w sektorze rybackim obszaru LGR, ukierunkowanych na powstawanie nowych miejsc pracy oraz utrzymanie już istniejących, szczególnie tych, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania i angażują grupy defaworyzowane” realizującym cel ogólny  I. „Rozwój rybackiej działalności gospodarczej i podnoszenie wartości jej produktów, w tym propagowanie innowacji i różnicowania działalności  w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim opartej na wykorzystaniu zasobów   i potencjału gospodarstw rybackich z obszaru LGR”.

Działania te wpisują się w § 4 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

Działania te wpisują się w § 4 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 200 000 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 15 październik 2018 do 29 październik 2018 w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00 Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 29 października 2018 roku
o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV.  Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,
ul. Słowackiego 1a, lokal nr 16, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

 1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji   o możliwości składania wniosków.
 2.  Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.
 3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

 1.   Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów i do 200 000,00 zł na jednego beneficjenta.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

 1.  Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
 2.  Złożony wniosek musi być zgodny z:

               a)   Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

               b)   formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

               c)   Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

               d)    „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,

               e)    „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”,

        3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

       4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

VIII. Wymagane dokumenty:

 1.  Formularz wniosku o dofinansowanie.
 2.  Biznes plan uproszczony.
 3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX.  Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

 1. „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostępna jest na                         stronie  www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”.
 2.  Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

 

X.  Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

 1.  Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.
 2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1 a lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: , www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

Nabór wniosków nr 1/2018 w ramach realizacji LSR

 

Data publikacji: 24.09.2018

Ogłoszenie nr 1/2018 o naborze wniosków o dofinansowanie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY)

I.                    Zakres tematyczny operacji:

1)      Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej gospodarstw rybackich,

2)      Inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb pochodzących z lokalnych hodowli,

3)      Inwestycje podnoszące wartość produkcji w sektorze rybackim w tym projekty innowacyjne

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym I.1 „Podnoszenie jakości i wartości produktów sektora rybackiego na obszarze LGR” realizującym cel ogólny I. „Rozwój rybackiej działalności gospodarczej i podnoszenie wartości jej produktów, w tym propagowanie innowacji i różnicowania działalności  w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim opartej na wykorzystaniu zasobów   i potencjału gospodarstw rybackich z obszaru LGR”.

Działania te wpisują się w § 4 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II.                  Wysokość limitu środków w ramach naboru: 113 552,22 zł

III.                Termin składania wniosków:

Od 15 październik 2018 do 29 październik 2018 w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00 .Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 29 października 2018 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

IV.                Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,
ul. Słowackiego 1a, lokal nr 16, 39-460 Nowa Dęba

V.                  Tryb składania wniosków:

1.       Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji  o możliwości składania wniosków.

2.       Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach  w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3.       Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku  o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

VI.                Forma i wysokość wsparcia:

1.       Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów i do 113 552,22 zł na jednego beneficjenta.

 

VII.              Warunki udzielenia wsparcia:

1.       Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2.       Złożony wniosek musi być zgodny z:

a)      Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b)      formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c)       Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

d)      „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

e)      „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”

3.       W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4.       Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435)

VIII.            Wymagane dokumenty:

1.       Formularz wniosku o dofinansowanie.

2.       Biznes plan uproszczony.

3.       Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

IX.                Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

1.       „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostępna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”

2.       Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz  z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”

 

X.                  Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

1.       Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie  www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”

2.       W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są  w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1 a lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97,  e-mail: , www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

...................................................................................................................................................................................................................

Nabór wniosków nr 12/2017 w ramach realizacji LSR

Opublikowano dnia 29.12.2017

 

Ogłoszenia nr 12/2017 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

 

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY)

 

I.                    Zakres tematyczny operacji:

1)      Wspieranie dialogu społecznego i udziału lokalnych społeczności w badaniu zasobów rybołówstwa i zarządzaniu tymi zasobami

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym IV.1 „Wspieranie działań ukierunkowanych  na wzrost zaangażowania podmiotów rybackich  w szeroko rozumiany rozwój społeczno-gospodarczy regionu LGR” realizującym cel ogólny IV. „Tworzenie i wsparcie istniejącego kapitału społecznego i gospodarczego  na obszarze LGR z wykorzystaniem lokalnych zasobów akwakultury i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa”.

Działania te wpisują się w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II.                  Wysokość limitu środków w ramach naboru: 50 000 zł

 

III.                Termin składania wniosków:

Od 26 stycznia 2018 do 26 lutego 2018w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00 .Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 26 lutego 2017 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV.                Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,
ul. Słowackiego 1a, lokal nr 16, 39-460 Nowa Dęba

 

V.                  Tryb składania wniosków:

1.       Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2.       Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3.       Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI.                Forma i wysokość wsparcia:

1.       Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów oraz do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta.

 

VII.              Warunki udzielenia wsparcia:

1.       Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2.       Złożony wniosek musi być zgodny z:

a)      Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b)      formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c)       Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

d)      „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

e)      „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”

3.       W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4.       Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435)

 

VIII.            Wymagane dokumenty:

1.       Formularz wniosku o dofinansowanie.

2.       Biznes plan uproszczony.

3.       Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

IX.                 Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

1.       „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostepna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.plw zakładce „Strategia LGR”

2.       Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.plw zakładce „Nabory wniosków”

 

X.                   Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

1.       Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.plw zakładce „Nabory wniosków”

2.       W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

 

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1 a lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: biuro@lgr-puszczysandomierskiej.pl, www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

 

 

Nabór wniosków nr 11/2017 w ramach realizacji LSR

Opublikowano dnia 29.12.2017

Ogłoszenie nr 11/2017 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

 

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY)

 

I.                    Zakres tematyczny operacji:

1)                  Szkolenia przedstawicieli sektora rybackiego w zakresie umożliwiającej dywersyfikację źródeł dochodów.

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym II.3 „Podnoszenie wiedzy i kompetencji przedstawicieli sektora rybackiego” realizującym cel ogólny II. „Rozwój działalności społeczno- gospodarczej opartej na potencjale naturalnym i środowiskowym  obszaru LGR, uwzględniającej zrównoważony rozwój i działania zapobiegające zmianom w klimacie”.

Działania te wpisują się w § 5 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II.                  Wysokość limitu środków w ramach naboru: 50 000 zł

 

III.                Termin składania wniosków:

Od 26 stycznia 2018 do 26 lutego 2018 w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00 .Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 26 lutego 2017 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV.                Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,
ul. Słowackiego 1a, lokal nr 16, 39-460 Nowa Dęba

 

V.                  Tryb składania wniosków:

1.                  Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2.                  Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3.                  Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI.                Forma i wysokość wsparcia:

1.                  Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów i do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta.

 

VII.              Warunki udzielenia wsparcia:

1.                  Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2.                  Złożony wniosek musi być zgodny z:

a)                  Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b)                  formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c)                   Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

d)                  „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

e)                  „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”

3.                  W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4.                  Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435)

 

VIII.            Wymagane dokumenty:

1.                  Formularz wniosku o dofinansowanie.

2.                  Biznes plan uproszczony.

3.                  Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

IX.                Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

1.                  „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostepna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.plw zakładce „Strategia LGR”

2.                  Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.plw zakładce „Nabory wniosków”

 

X.                  Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

1.                  Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.plw zakładce „Nabory wniosków”

2.                  W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

 

Dodatkowe informacje w sprawie wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1 a lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: biuro@lgr-puszczysandomierskiej.pl, www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

 

 

 

Nabór wniosków nr 10/2017 w ramach realizacji LSR

Opublikowano dnia 29.12.2017

 

Ogłoszenie nr 10/2017 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

 

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY)

 

I.                    Zakres tematyczny operacji:

1)                  Inwestycje przyczyniające się do poszerzania działalności gospodarstw rybackich o nowe formy usług lub produkcji nie związanych z działalnością rybacką,

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym II.2 „Dywersyfikacja źródeł dochodów sektora rybackiego w obszarach nie związanych  z podstawową działalnością rybacką” realizującym cel ogólny II. „Rozwój działalności społeczno- gospodarczej opartej na potencjale naturalnym i środowiskowym  obszaru LGR, uwzględniającej zrównoważony rozwój i działania zapobiegające zmianom w klimacie”.

Działania te wpisują się w § 5 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II.                  Wysokość limitu środków w ramach naboru: 318 053,42 zł

 

III.                Termin składania wniosków:

Od 26 stycznia 2018 do 26 lutego 2018 w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00 .Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 26 lutego 2018 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV.                Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,
ul. Słowackiego 1a, lokal nr 16, 39-460 Nowa Dęba

 

V.                  Tryb składania wniosków:

1.                  Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2.                  Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3.                  Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI.                Forma i wysokość wsparcia:

1.                  Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów i do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta.

 

VII.              Warunki udzielenia wsparcia:

1.                  Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2.                  Złożony wniosek musi być zgodny z:

a)                  Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b)                  formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c)                   Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

d)                  „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

e)                  „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”

3.                  W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4.                  Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435)

 

VIII.            Wymagane dokumenty:

1.                  Formularz wniosku o dofinansowanie.

2.                  Biznes plan uproszczony.

3.                  Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

IX.                Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

1.                  „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostepna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.plw zakładce „Strategia LGR”

2.                  Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.plw zakładce „Nabory wniosków”

 

X.                  Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

1.                  Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.plw zakładce „Nabory wniosków”

2.                  W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

 

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1 a lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: biuro@lgr-puszczysandomierskiej.pl, www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

Nabór wniosków nr 9/2017 w ramach realizacji LSR

Opublikowano dnia 29.12.2017

 

Ogłoszenie nr 9/2017 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

 

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY)

 

I.                    Zakres tematyczny operacji:

1)                  Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej gospodarstw rybackich,

2)                  Inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb pochodzących z lokalnych hodowli,

3)                  Inwestycje podnoszące wartość produkcji w sektorze rybackim w tym projekty innowacyjne

4)                  Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym I.2 „Wsparcie działań gospodarczych w sektorze rybackim obszaru LGR, ukierunkowanych na powstawanie nowych miejsc pracy oraz utrzymanie już istniejących, szczególnie tych, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania i angażują grupy defaworyzowane” realizującym cel ogólny I. „Rozwój rybackiej działalności gospodarczej i podnoszenie wartości jej produktów, w tym propagowanie innowacji i różnicowania działalności  w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim opartej na wykorzystaniu zasobów   i potencjału gospodarstw rybackich z obszaru LGR”.

Działania te wpisują się w § 4 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

Działania te wpisują się w § 4 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II.                  Wysokość limitu środków w ramach naboru: 200 000 zł

 

III.                Termin składania wniosków:

Od 26 stycznia 2018 do 26 lutego 2018w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00 .Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 26 lutego 2018 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV.                Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,
ul. Słowackiego 1a, lokal nr 16, 39-460 Nowa Dęba

 

V.                  Tryb składania wniosków:

1.                  Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2.                  Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3.                  Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI.                Forma i wysokość wsparcia:

1.                  Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów i do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta.

 

VII.              Warunki udzielenia wsparcia:

1.                  Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2.                  Złożony wniosek musi być zgodny z:

a)                  Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b)                  formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c)                   Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

d)                  „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

e)                  „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”

3.                  W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4.                  Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435)

 

VIII.            Wymagane dokumenty:

1.                  Formularz wniosku o dofinansowanie.

2.                  Biznes plan uproszczony.

3.                  Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

IX.                Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

1.                  „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostepna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.plw zakładce „Strategia LGR”

2.                  Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.plw zakładce „Nabory wniosków”

 

X.                  Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

1.                  Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.plw zakładce „Nabory wniosków”

2.                  W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

 

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1 a lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: biuro@lgr-puszczysandomierskiej.pl, www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

Nabór wniosków nr 8/2017 w ramach realizacji LSR

Opublikowano dnia 29.12.2017

 

Ogłoszenie nr 8/2017 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

 

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY)

 

I.                    Zakres tematyczny operacji:

1)      Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej gospodarstw rybackich,

2)      Inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb pochodzących z lokalnych hodowli,

3)      Inwestycje podnoszące wartość produkcji w sektorze rybackim w tym projekty innowacyjne

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym I.1 „Podnoszenie jakości i wartości produktów sektora rybackiego na obszarze LGR” realizującym cel ogólny I. „Rozwój rybackiej działalności gospodarczej i podnoszenie wartości jej produktów, w tym propagowanie innowacji i różnicowania działalności  w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim opartej na wykorzystaniu zasobów   i potencjału gospodarstw rybackich z obszaru LGR”.

Działania te wpisują się w § 4 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II.                  Wysokość limitu środków w ramach naboru: 355 537,50 zł

 

III.                Termin składania wniosków:

Od 26 stycznia 2018 do 26 lutego 2018 w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00 .Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 26 lutego 2018 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV.                Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,
ul. Słowackiego 1a, lokal nr 16, 39-460 Nowa Dęba

 

V.                  Tryb składania wniosków:

1.       Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2.       Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3.       Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI.                Forma i wysokość wsparcia:

1.       Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów i do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta.

 

VII.              Warunki udzielenia wsparcia:

1.       Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2.       Złożony wniosek musi być zgodny z:

a)      Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b)      formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c)       Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

d)      „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

e)      „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”

3.       W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4.       Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435)

 

VIII.            Wymagane dokumenty:

1.       Formularz wniosku o dofinansowanie.

2.       Biznes plan uproszczony.

3.       Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

IX.                 Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

1.       „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostepna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”

2.       Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”

 

X.                   Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

1.       Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”

2.       W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

 

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1 a lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: , www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

Nabór wniosków nr 7/2017 w ramach realizacji LSR

 


Opublikowano dnia 29.06.2017

 

Ogłoszenie nr 7/2017 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

 

I.  Zakres tematyczny operacji:

1) Działania aktywizujące lokalne społeczności oraz podmioty sektora rybackiego,

2) Projekty szkoleniowe adresowane do przedstawicieli sektora rybackiego, lokalnych liderów i społeczności lokalnych.

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym IV.1 „Wspieranie działań ukierunkowanych  na wzrost zaangażowania podmiotów rybackich  w szeroko rozumiany rozwój społeczno-gospodarczy regionu LGR” realizującym cel ogólny IV. „Tworzenie i wsparcie istniejącego kapitału społecznego i gospodarczego  na obszarze LGR z wykorzystaniem lokalnych zasobów akwakultury i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa”.

Działania te wpisują się w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 50 000 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 28 lipca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r. w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 25 sierpnia 2017 roku o godz.15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”
ul. Słowackiego 1a, lokal nr 16, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów oraz do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Złożony wniosek musi być zgodny z:

a) Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c) Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

d) „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,

e) „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”.

3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie.

2. Biznes plan uproszczony.

3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX. Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

1. „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowana przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostępna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje w sprawie wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1a, lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: , www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

Nabór wniosków nr 6/2017 w ramach realizacji LSR

 


Opublikowano dnia 29.06.2017

 

Ogłoszenie nr 6/2017 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

 

I. Zakres tematyczny operacji:

1) Operacje przyczyniające się do lepszego zachowania i lepszego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru.

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym III.2 „Wykorzystanie szeroko rozumianych zasobów naturalnych, przyrodniczych oraz turystyczno-rekreacyjnych w rozwoju obszaru LGR” realizującym cel ogólny III. „Wzrost  znaczenia zasobów przyrodniczych wykorzystywanych na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju  obszaru LGR przy jednoczesnym ich zachowaniu i ochronie”.

Działania te wpisują się w § 7 ust. 1 lit. a-b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 2 800 000 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 28 lipca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r. w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 25 sierpnia 2017 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”
ul. Słowackiego 1a, lokal nr 16, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów oraz do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Złożony wniosek musi być zgodny z:

a) Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c) Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

d) „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,

e) „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”.

3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435)

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie.

2. Biznes plan uproszczony.

3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX. Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

1. „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowana przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostepna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje w sprawie wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1a, lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: , www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

Nabór wniosków nr 5/2017 w ramach realizacji LSR

 


Opublikowano dnia 29.06.2017

 

Ogłoszenie nr 5/2017 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

 

I. Zakres tematyczny operacji:

1) Działania na rzecz zachowania bioróżnorodności obszaru LGR,

2) Działania ograniczające negatywne oddziaływanie antropopresji na stan środowiska naturalnego.

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym III.1 „Tworzenie sprzyjających warunków dla zachowania jakościowego stanu środowiska naturalnego i  bioróżnorodności na obszarze LGR w tym poprzez operację mające na celu łagodzenie skutków zmian klimatu” realizującym cel ogólny III. „Wzrost  znaczenia zasobów przyrodniczych wykorzystywanych na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju  obszaru LGR przy jednoczesnym ich zachowaniu i ochronie”.

Działania te wpisują się w § 6 ust. 1 lit. a-e) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 200 000 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 28 lipca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r. w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 25 sierpnia 2017 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”
ul. Słowackiego 1a, lokal nr 16, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów oraz do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Złożony wniosek musi być zgodny z:

a) Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c) Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

d) „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,

e) „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”.

3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie.

2. Biznes plan uproszczony.

3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX. Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

1. „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowana przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostepna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje w sprawie prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1a, lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: , www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

Nabór wniosków nr 4/2017 w ramach realizacji LSR

Opublikowano dnia 29.06.2017

 

Ogłoszenie nr 4/2017 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

 

I. Zakres tematyczny operacji:

1) Szkolenia dla rybaków.

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym II.3 „Podnoszenie wiedzy i kompetencji przedstawicieli sektora rybackiego” realizującym cel ogólny II. „Rozwój działalności społeczno- gospodarczej opartej na potencjale naturalnym i środowiskowym  obszaru LGR, uwzględniającej zrównoważony rozwój i działania zapobiegające zmianom w klimacie”.

Działania te wpisują się w § 5 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 50 000 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 28 lipca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r. w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 25 sierpnia 2017 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”
ul. Słowackiego 1a, lokal nr 16, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów i do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Złożony wniosek musi być zgodny z:

a) Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c) Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

d) „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,

e) „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”,

3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie.

2. Biznes plan uproszczony.

3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX. nformacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

1. „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowana przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostepna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje w sprawie wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1a, lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: , www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

Nabór wniosków nr 3/2017 w ramach realizacji LSR

 


Opublikowano dnia 29.06.2017

 

Ogłoszenie nr 3/2017 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

 

I. Zakres tematyczny operacji:

1) Inwestycje przyczyniające się do poszerzania działalności gospodarstw rybackich o nowe formy usług lub produkcji nie związanych z działalnością rybacką.

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym II.2 „Dywersyfikacja źródeł dochodów sektora rybackiego w obszarach nie związanych  z podstawową działalnością rybacką” realizującym cel ogólny II. „Rozwój działalności społeczno- gospodarczej opartej na potencjale naturalnym i środowiskowym  obszaru LGR, uwzględniającej zrównoważony rozwój i działania zapobiegające zmianom w klimacie”.

Działania te wpisują się w § 5 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 1 450 000 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 28 lipca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r. w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 25 sierpnia 2017 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”
ul. Słowackiego 1a, lokal nr 16, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów i do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Złożony wniosek musi być zgodny z:

a) Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c) Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

d) „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,

e) „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”.

3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie.

2. Biznes plan uproszczony.

3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX. Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

1. „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowana przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostepna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje w sprawie wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1a, lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: , www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

Nabór wniosków nr 2/2017 w ramach realizacji LSR

 


Opublikowano dnia 29.06.2017

 

Ogłoszenie nr 2/2017 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

 

I. Zakres tematyczny operacji:

1) Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej gospodarstw rybackich,

2) Inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb pochodzących z lokalnych hodowli,

3) Inwestycje podnoszące wartość produkcji w sektorze rybackim w tym projekty innowacyjne.

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym I.2 „Wsparcie działań gospodarczych w sektorze rybackim obszaru LGR, ukierunkowanych na powstawanie nowych miejsc pracy oraz utrzymanie już istniejących, szczególnie tych, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania i angażują grupy defaworyzowane” realizującym cel ogólny I. „Rozwój rybackiej działalności gospodarczej i podnoszenie wartości jej produktów, w tym propagowanie innowacji i różnicowania działalności  w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim opartej na wykorzystaniu zasobów   i potencjału gospodarstw rybackich z obszaru LGR”.

Działania te wpisują się w § 4 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

Działania te wpisują się w § 4 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 200 000 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 28 lipca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r. w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 25 sierpnia 2017 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”
ul. Słowackiego 1a, lokal nr 16, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów i do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Złożony wniosek musi być zgodny z:

a) Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c) Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

d) „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,

e) „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”.

3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie.

2. Biznes plan uproszczony.

3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX. Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia:

1. „Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowana przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostepna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”.

2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje w sprawie wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1a, lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: , www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

Nabór wniosków nr 1/2017 w ramach realizacji LSR

 


Opublikowano dnia 29.06.2017

 

Ogłoszenie nr 1/2017 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

 

I. Zakres tematyczny operacji:

1) Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej gospodarstw rybackich,

2) Inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb pochodzących z lokalnych hodowli,

3) Inwestycje podnoszące wartość produkcji w sektorze rybackim w tym projekty innowacyjne.

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym I.1 „Podnoszenie jakości i wartości produktów sektora rybackiego na obszarze LGR” realizującym cel ogólny I. „Rozwój rybackiej działalności gospodarczej i podnoszenie wartości jej produktów, w tym propagowanie innowacji i różnicowania działalności  w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim opartej na wykorzystaniu zasobów   i potencjału gospodarstw rybackich z obszaru LGR”. Działania te wpisują się w § 4 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II. Wysokość limitu środków w ramach naboru: 800 000 zł

 

III. Termin składania wniosków:

Od 28 lipca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r. w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00. Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 25 sierpnia 2017 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

ul. Słowackiego 1a, lokal nr 16, 39-460 Nowa Dęba

 

V. Tryb składania wniosków:

1. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2. Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3. Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI. Forma i wysokość wsparcia:

1. Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów i do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2. Złożony wniosek musi być zgodny z:

a) Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b) Formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c) Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020,

d) „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,

e) „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”.

3. W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4. Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Formularz wniosku o dofinansowanie.

2. Biznes plan uproszczony.

3. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

 

IX. Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

1.„Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowana przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostepna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”.

2. Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”

 

X. Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

1. Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”

2. W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe informacje w sprawie wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1a, lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: , www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

NABÓR WNIOSKÓW 17 LUTY - 24 MARCA 2014

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

informuje


o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”  w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”,  operacji określonych
w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z późniejszymi zmianami.

 

I. Termin składania wniosków:

·         od dnia 17 luty 2014 roku do dnia 24 marca 2014 roku. O przyjęciu wniosku decyduje data wpłynięcia do biura LGR.

II. Miejsce składania wniosków:

·         wniosek w wersji papierowej i elektronicznej należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” ,ul. Bieszczadzka 2,
39-460 Nowa Dęba, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGR określone
w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, można pobrać:

·         osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”, ul. Bieszczadzka 2, 39-460 Nowa Dęba

·         na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”: www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

·         na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego: www.wrota.podkarpackie.pl/pl/ryby

IV. Limit dostępnych środków na konkurs w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1:

               -    lit. a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Dostępny limit środków:

- sektor publiczny 81 973,16 zł

- sektor gospodarczy i społeczny 266 125,48 zł·

-  lit. c Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

Dostępny limit środków:

- sektor gospodarczy i społeczny 109 347,02zł

V. Dodatkowe informacje:

Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia – ul. Bieszczadzka 2, 39-460 Nowa Dęba, tel. (15) 814 21 97, email: biuro@lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

NABÓR WNIOSKÓW 14 PAŹDZIERNIKA - 15 LISTOPADA 2013

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

informuje


o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”  w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”,  operacji określonych
w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z późniejszymi zmianami.

I. Termin składania wniosków:

 •  od dnia 14 października 2013 roku do dnia 15 listopada 2013 roku. O przyjęciu wniosku decyduje data wpłynięcia do biura LGR.

II. Miejsce składania wniosków:

 •  wniosek w wersji papierowej i elektronicznej należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” ,ul. Bieszczadzka 2, 39-460 Nowa Dęba, od poniedziałku do piątku w  godz. 7.00-15.00

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, można pobrać:

 •  osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”, ul. Bieszczadzka 2, 39-460 Nowa Dęba
 •  na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”: www.lgr-puszczysandomierskiej.pl
 •  na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego: www.wrota.podkarpackie.pl/pl/ryby

IV. Limit dostępnych środków na konkurs w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1:

 •  lit. a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Dostępny limit środków:

- sektor publiczny 295 636,00 zł

 • lit. c Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

Dostępny limit środków:

- sektor gospodarczy i społeczny 707 464,20zł

 

V. Dodatkowe informacje

Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia – ul. Bieszczadzka 2, 39-460 Nowa Dęba, tel. (15) 814 21 97, email: biuro@lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABÓR WNIOSKÓW 4 LUTY - 8 MARZEC 2013

 

 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

informuje


o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”  w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”,  operacji określonych
w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z późniejszymi zmianami.

 

I. Termin składania wniosków:

 • od dnia 4 lutego 2013 roku do dnia 8 marca 2013 roku. O przyjęciu wniosku decyduje data wpłynięcia do biura LGR.

 

II. Miejsce składania wniosków:

 • wniosek (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” ,ul. Bieszczadzka 2,
  39-460 Nowa Dęba, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00

 

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGR określone w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, można pobrać:

 • osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”, ul. Bieszczadzka 2,
  39-460 Nowa Dęba
 • na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”:
  www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

IV. Limit dostępnych środków na konkurs w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1:

 • lit. a Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

Dostępny limit środków:

- sektor publiczny 411 357,35 zł

- sektor gospodarczy i społeczny 1 041 323,96 zł

 • lit. b Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

Dostępny limit środków:

- sektor gospodarczy i społeczny 100 000,00 zł

 • lit. d Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

Dostępny limit środków:

- sektor publiczny 243 955,15 zł

- sektor gospodarczy i społeczny 300 200,15 zł

 

V. Dodatkowe informacje

Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia – ul. Bieszczadzka 2, 39-460 Nowa Dęba, tel. (15) 814 21 97, email: biuro@lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo                      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABÓR WNIOSKÓW 28 MAJ - 20 LIPIEC 2012

                                                                                                                                                  

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

informuje


o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”  w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”,  operacji określonych    w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi    z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty            i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z późniejszymi zmianami.

 

I. Termin składania wniosków:

 • od dnia 28 maja 2012 roku do dnia 20 lipca 2012 roku. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu  do biura LGR.

 

II. Miejsce składania wniosków:

 • wniosek (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej) należy składać bezpośrednio   w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” ,       ul. Szypowskiego 1,  39-460 Nowa Dęba (budynek Zakładu Produkcji Wody Sp. z o.o.), od poniedziałku do piątku   w godz. 7.00-15.00

 

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez LGR określone  w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, można pobrać:

 •   osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,                ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba
 •   na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”:  www.lgr-puszczysandomierskiej.pl
 •   na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego:  www.wrota.podkarpackie.pl/pl/ryby

 

 

IV. Limit dostępnych środków na konkurs w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1:

 • lit. a Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa,

-sektor publiczny: 3 404 093,47 zł

- sektor gospodarczy i społeczny: 4 240 950,44 zł

 

V. Dodatkowe informacje

Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia –  ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, tel. (15) 814 21 97, email:                                                    

 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór wniosków nr 8/2017 w ramach realizacji LSR

Opublikowano dnia 29.12.2017

 

Ogłoszenie nr 8/2017 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

 

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY)

 

I.                    Zakres tematyczny operacji:

1)      Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej gospodarstw rybackich,

2)      Inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb pochodzących z lokalnych hodowli,

3)      Inwestycje podnoszące wartość produkcji w sektorze rybackim w tym projekty innowacyjne

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym I.1 „Podnoszenie jakości i wartości produktów sektora rybackiego na obszarze LGR” realizującym cel ogólny I. „Rozwój rybackiej działalności gospodarczej i podnoszenie wartości jej produktów, w tym propagowanie innowacji i różnicowania działalności  w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim opartej na wykorzystaniu zasobów   i potencjału gospodarstw rybackich z obszaru LGR”.

Działania te wpisują się w § 4 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II.                  Wysokość limitu środków w ramach naboru: 355 537,50 zł

 

III.                Termin składania wniosków:

Od 26 stycznia 2018 do 26 lutego 2018 w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00 .Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 26 lutego 2018 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV.                Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,
ul. Słowackiego 1a, lokal nr 16, 39-460 Nowa Dęba

 

V.                  Tryb składania wniosków:

1.       Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2.       Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3.       Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI.                Forma i wysokość wsparcia:

1.       Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów i do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta.

 

VII.              Warunki udzielenia wsparcia:

1.       Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2.       Złożony wniosek musi być zgodny z:

a)      Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b)      formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c)       Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

d)      „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

e)      „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”

3.       W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4.       Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435)

 

VIII.            Wymagane dokumenty:

1.       Formularz wniosku o dofinansowanie.

2.       Biznes plan uproszczony.

3.       Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

IX.                 Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

1.       „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostepna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Strategia LGR”

2.       Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”

 

X.                   Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

1.       Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl w zakładce „Nabory wniosków”

2.       W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

 

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1 a lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: , www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

Nabór wniosków nr 8/2017 w ramach realizacji LSR

Opublikowano dnia 29.12.2017

 

Ogłoszenie nr 8/2017 o naborze wniosków o dofinansowanie

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

 

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY)

 

I.                    Zakres tematyczny operacji:

1)      Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej gospodarstw rybackich,

2)      Inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb pochodzących z lokalnych hodowli,

3)      Inwestycje podnoszące wartość produkcji w sektorze rybackim w tym projekty innowacyjne

 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym I.1 „Podnoszenie jakości i wartości produktów sektora rybackiego na obszarze LGR” realizującym cel ogólny I. „Rozwój rybackiej działalności gospodarczej i podnoszenie wartości jej produktów, w tym propagowanie innowacji i różnicowania działalności  w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim opartej na wykorzystaniu zasobów   i potencjału gospodarstw rybackich z obszaru LGR”.

Działania te wpisują się w § 4 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435).

 

II.                  Wysokość limitu środków w ramach naboru: 355 537,50 zł

 

III.                Termin składania wniosków:

Od 26 stycznia 2018 do 26 lutego 2018w godzinach pracy Biura LGR od godz. 7.00 do 15.00 .Ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 26 lutego 2018 roku o godz. 15.00. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGR, a nie data stempla pocztowego.

 

IV.                Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”,
ul. Słowackiego 1a, lokal nr 16, 39-460 Nowa Dęba

 

V.                  Tryb składania wniosków:

1.       Wnioski przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków.

2.       Wnioski o dofinansowanie operacji oraz załączniki składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz jednym w wersji elektronicznej.

3.       Wnioski muszą być wypełnione na formularzach zgodnych z wzorem wniosku o dofinansowanie projektu zawartym w informacji o możliwości składania wniosków.

 

VI.                Forma i wysokość wsparcia:

1.       Pomoc przyznawana jest jako zwrot kosztów kwalifikowanych (w formie refundacji i/lub zaliczki) w wysokości do 50% tych kosztów i do 300 000,00 zł na jednego beneficjenta.

 

VII.              Warunki udzielenia wsparcia:

1.       Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

2.       Złożony wniosek musi być zgodny z:

a)      Zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze,

b)      formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wraz z innymi dokumentami,

c)       Program Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

d)      „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

e)      „Kartą oceny wstępnej” i „lokalnymi kryteriami wyboru operacji”

3.       W naborze nie jest wymagane osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

4.       Realizowana operacja musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. 2016 Poz. 1435)

 

VIII.            Wymagane dokumenty:

1.       Formularz wniosku o dofinansowanie.

2.       Biznes plan uproszczony.

3.       Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji.

IX.                 Informacje o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia.

1.       „Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” opracowaną przez Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LSR) dostepna jest na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.plw zakładce „Strategia LGR”

2.       Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz biznes planu uproszczonego, formularz wniosku o płatność oraz wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.plw zakładce „Nabory wniosków”

 

X.                   Lokalne kryteria wyboru operacji, wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

1.       Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.plw zakładce „Nabory wniosków”

2.       W ogłaszanym naborze nie jest konieczne osiągnięcie minimalnej liczby punktów.

 

 

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1 a lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97, e-mail: biuro@lgr-puszczysandomierskiej.pl, www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

Kontakt:

Biuro Stowarzyszenia
ul. M. Reja 7
39-460 Nowa Dęba
tel :  15 814 21 97

NIP: 8672207668 REGON:180530965

Zapraszamy:

Pn. - Pt.  7 ºº- 15 ºº *

* Po telefonicznym uzgodnieniu możliwość konsultacji w wygodnym dla Państwa terminie !!

Nr rachunku: 96 9434 1083 2003 1300 0882 0001

Napisz do nas

OBSZARY DZIAŁANIA

Gmina Baranów Sandomierski

baranowsandomierski.pl

Gmina Bojanów

bojanow.pl

Gmina Dzikowiec

http://gminadzikowiec.pl/

Gmina Gorzyce

http://www.gminagorzyce.pl/

Gmina Grębów

grebow.com.pl 

Gmina Janów Lubelski

www.janowlubelski.pl

Gmina Kolbuszowa

www.kolbuszowa.pl

Gmina Modliborzyce

www.modliborzyce.pl

Gmina Nowa Dęba

nowadeba.pl

Gmina Potok Wielki

www.potokwielki.pl

Gmina Radomyśl nad Sanem

www.radomysl.pl

Gmina Zaklików

www.zaklikow.pl

Gmina Zaleszany

www.zaleszany.pl

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020

   

Realizacja:Ideo CMS Edito Powered by: