Strona główna O stowarzyszeniu

O stowarzyszeniu

 Zarząd Stowarzyszenia LGR Puszczy Sandomierskiej:
 
 
                     1.       Wiesław Ordon – Prezes Zarządu
 

2.       Leszek Surdy – Wiceprezes Zarządu

3.       Jan Brzozowski – Wiceprezes Zarządu

4.       Zofia Kruk – Sekretarz Zarządu

5.       Adam Kuziora - Członek Zarządu

6.        Marek Gil - Członek Zarządu

7.       Krzysztof Czusz - Członek Zarządu

 

Dyrektor Biura LGR:                   Marcin Flis
 
 

Działania związane z założeniem LGR, a następnie opracowaniem LSROR, zainicjowane były przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba - Wiesława Ordona, poprzez zorganizowanie spotkania informacyjnego dotyczącego opracowania wspólnej, partnerskiej inicjatywy dotyczącej rozwoju obszarów rybackich. Spotkanie to odbyło się w dniu 10 czerwca 2009 r. w Nowej Dębie i uczestniczyli w nim przedstawiciele sąsiednich samorządów oraz osoby zajmujące się chowem i hodowlą ryb oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie tj. Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Rzeszowie p. Mariusz Bednarz oraz p. Piotr Karnas zajmujący się wdrażaniem Osi 4 PO Ryby na obszarze woj. Podkarpackiego, liderzy organizacji społecznych zainteresowanych uczestnictwem w LSROR. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przedstawili założenia programu PO Ryby, zachęcając do organizacji partnerstwa gmin, podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych. Spotkanie to rozpoczęło również proces budowy partnerstwa organizacji i instytucji z terenu przyszłego działania LGR.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” zostało zarejestrowane 21 grudnia 2009 r. Terenem działania LGR początkowo był obszar pięciu sąsiadujących ze sobą gmin: Baranowa Sandomierskiego, Bojanowa, Dzikowca, Grębowa, Nowej Dęby. Gminy te położone są w północnej części Województwa Podkarpackiego na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej i stanowią spójny, powiązany ze sobą terytorialnie, przyrodniczo, gospodarczo, kulturalnie, a także historycznie obszar, którego mieszkańcy i lokalne instytucje ściśle współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach, ze szczególnym wskazaniem na rozwijający się sektor rybacki. W 2011 roku Stowarzyszenie podpisało z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowę dotyczącą realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego.
 

Od 2015 roku LGR Puszczy Sandomierskiej obejmuje obszar 13 gmin położonych na pograniczu Podkarpacia i Lubelszczyzny, są to gminy: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski.

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej"  jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach  niezarobkowych mającym na celu: 

 1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów tradycyjnie związanych z chowem i hodowlą ryb.
 2. Opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich w rozumieniu ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.
 3. Aktywizowanie społeczności lokalnych do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, leżących na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej.
 4. Pozyskiwanie partnerów oraz innych źródeł finansowania działań Stowarzyszenia oraz przygotowywanie i realizacja innych projektów współfinansowanych w ramach programów pomocowych oraz innych środków Unii Europejskiej.
 5. Promocja obszarów tradycyjnie związanych z chowem i hodowlą ryb oraz gmin położonych na obszarze działania LGR.
 6. Organizowanie szkoleń, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwój przedsiębiorczości.
 7. Podnoszenie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa przez rozwój turystyki i małej infrastruktury.
 8. Regeneracja osad i wiosek z głęboko zakorzenioną działalnością związaną z chowem i hodowlą ryb.
 9. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska.
 10. Kształtowanie postaw otwartych na wiedzę i innowacje.
 11. Integrację mieszkańców obszaru LGR.
 12. Wspieranie rozbudowy infrastruktury służącej rozwojowi LGR.
 13. Promocja i rozwój gmin tworzących LGR.
 14. Propagowanie rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży.
 15. Propagowanie idei zdrowego rozwoju życia.
 16. Wspieranie akcji charytatywnych.

Kontakt:

Biuro Stowarzyszenia
ul. M. Reja 7
39-460 Nowa Dęba
tel :  15 814 21 97

NIP: 8672207668 REGON:180530965

Zapraszamy:

Pn. - Pt.  7 ºº- 15 ºº *

* Po telefonicznym uzgodnieniu możliwość konsultacji w wygodnym dla Państwa terminie !!

Nr rachunku: 96 9434 1083 2003 1300 0882 0001

Napisz do nas

OBSZARY DZIAŁANIA

Gmina Baranów Sandomierski

baranowsandomierski.pl

Gmina Bojanów

bojanow.pl

Gmina Dzikowiec

http://gminadzikowiec.pl/

Gmina Gorzyce

http://www.gminagorzyce.pl/

Gmina Grębów

grebow.com.pl 

Gmina Janów Lubelski

www.janowlubelski.pl

Gmina Kolbuszowa

www.kolbuszowa.pl

Gmina Modliborzyce

www.modliborzyce.pl

Gmina Nowa Dęba

nowadeba.pl

Gmina Potok Wielki

www.potokwielki.pl

Gmina Radomyśl nad Sanem

www.radomysl.pl

Gmina Zaklików

www.zaklikow.pl

Gmina Zaleszany

www.zaleszany.pl

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020

   

Realizacja:Ideo CMS Edito Powered by: