Strona główna Aktualności

Aktualności

Nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. finansowych 10/12/2019

 

Zarząd Stowarzyszenia

„Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista ds. finansowych - ½ etatu

 

I. Wymagania niezbędne wobec osób zatrudnionych na w/w stanowisku:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Staż pracy – 2 lata na stanowisku księgowego ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia księgowości i finansowego rozliczania projektów współfinansowanych z budżetu UE;
 3. Potwierdzona znajomość zasad rachunkowości;
 4. Znajomość ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

 

II. Wymagania pożądane wobec osób zatrudnionych na w/w stanowisku:

 1. Doświadczenie w dziale personalnym lub kadrowo-płacowym.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizacja i prowadzenie rachunkowości i księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. Prowadzenie akt personalnych pracowników oraz całości spraw związanych z zobowiązaniami podatkowymi pracowników,  członków organów LGR, zleceniobiorców oraz ich ubezpieczeniami i wynagrodzeniami;
 3. Nadzór nad przestrzeganiem wymogów  kontroli finansowej i procedur kontroli dokumentów finansowych;
 4. Sprawowanie kontroli formalno-prawnej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe;
 5. Nadzór nad terminową regulacją wszystkich zobowiązań finansowych;
 6. Nadzór nad zobowiązaniami i dokumentacją dla potrzeb rozliczania się z Urzędem Skarbowym, ZUS;
 7. Sporządzanie finansowych sprawozdań oraz bilansów;
 8. Naliczanie i wypłacanie  wynagrodzeń i innych należności  oraz wyliczanie na tej podstawie PIT dla pracowników Biura ,członków organów LGR oraz zleceniobiorców;
 9. Prowadzenie rejestrów wyjazdów służbowych oraz rozliczanie i wypłacanie z tego tytułu należności dla pracowników Biura, członków organów LGR i innych uprawnionych;
 10. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji;
 11. Prowadzenie ewidencji uchwał organów LGR;
 12. Doradztwo w zakresie finansowym dla beneficjentów LGR,
 13. Zaopatrzenie Biura w materiały i sprzęt biurowy, środki czystości itp.

 

IV. Wymagane dokumenty:

    - życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (curriculum vitae);

    - list motywacyjny;

    - dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom, zaświadczenia o odbytych kursach);

    - kwestionariusz osobowy;

    - podpisaną „Klauzulę informacyjną” wg załączonego wzoru;

    - oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;

    - inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” lub pocztą na adres:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

ul. Słowackiego 1a

39-460 Nowa Dęba

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Specjalista ds. finansowych” w terminie do dnia 27.12.2019 r., do godziny 15.00. O przyjęciu zgłoszeń decydować będzie data fizycznego wpłynięcia dokumentów do biura LGR. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o wynikach naboru zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń LGR.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”). (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016).”

wstecz

Kontakt:

Biuro Stowarzyszenia
ul. M. Reja 7
39-460 Nowa Dęba
tel :  15 814 21 97

NIP: 8672207668 REGON:180530965

Zapraszamy:

Pn. - Pt.  7 ºº- 15 ºº *

* Po telefonicznym uzgodnieniu możliwość konsultacji w wygodnym dla Państwa terminie !!

Nr rachunku: 96 9434 1083 2003 1300 0882 0001

Napisz do nas

OBSZARY DZIAŁANIA

Gmina Baranów Sandomierski

baranowsandomierski.pl

Gmina Bojanów

bojanow.pl

Gmina Dzikowiec

http://gminadzikowiec.pl/

Gmina Gorzyce

http://www.gminagorzyce.pl/

Gmina Grębów

grebow.com.pl 

Gmina Janów Lubelski

www.janowlubelski.pl

Gmina Kolbuszowa

www.kolbuszowa.pl

Gmina Modliborzyce

www.modliborzyce.pl

Gmina Nowa Dęba

nowadeba.pl

Gmina Potok Wielki

www.potokwielki.pl

Gmina Radomyśl nad Sanem

www.radomysl.pl

Gmina Zaklików

www.zaklikow.pl

Gmina Zaleszany

www.zaleszany.pl

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020

   

Realizacja:Ideo CMS Edito Powered by: